Školní řád

03.09.2013 19:14

Dnes 3.9 jsme byli seznámeni se školním řádem. Tenškolní řád jsme slyšeli asi po šesté, jen tady napíšu důležité body:

 • Chodit do školy pravidelně a včas podle rozvrhu hodin, účastnit se činností organizovaných školou, které jsou specifikovány jako povinné. Účast ve vyučování včetně povinně volitelných předmětů je povinná. Docházka do nepovinných předmětů a zájmových kroužků je pro přihlášené žáky povinná, z výuky těchto předmětů se lze odhlásit vždy ke konci pololetí.
 •  
 • V hodinách TV mít oblečen cvičební úbor a uložit z bezpečnostních důvodů ozdoby (včetně piercingu) na předem určená místa, vlasy musí být upraveny tak, aby nebyla ohrožena bezpečnost žáka.
 •  
 • Dodržovat školní řád, vnitřní řád ŠD a ŠJ, předpisy a pokyny k ochraně zdraví a bezpečnosti.
 •  
 • Chovat se slušně k zaměstnancům i ostatním žákům školy, dbát pokynů pedagogických a správních zaměstnanců, dodržovat řády odborných pracoven.
 • Chovat se tak, aby neohrozili zdraví svoje ani jiných osob.
 •  
 • Hlásit ihned třídnímu nebo dohlížejícímu učiteli (případně kterémukoliv zaměstnanci školy) každý úraz, ke kterému dojde v době pobytu ve škole nebo na akci pořádané školou.
 •  
 • Nosit do školy učebnice a školní potřeby podle rozvrhu hodin a pokynů vyučujících.
 •  
 • Zacházet šetrně s učebnicemi a školními potřebami, chránit majetek před poškozením, neplýtvat vodou a elektrickou energií.
 •  
 • Zacházet šetrně se školním majetkem, v případě úmyslného poškození je žák povinen škodu uhradit.
 •  
 • Před ukončením vyučování z bezpečnostních důvodů neopouštět školní objekt bez vědomí vyučujících, v době mimo vyučování pobývat ve škole jen se svolením vyučujících a pod jejich dohledem
 • .
 • Je přísně zakázáno nosit, držet, distribuovat a zneužívat návykové látky a alkoholické nápoje v areálu školy nebo při činnostech organizovaných školou. Porušení tohoto zákazu bude kvalifikováno jako hrubé porušení kázně a budou z něho vyvozeny sankce – snížený stupeň z chování.
 •  
 • Respektovat zákaz kouření ve všech prostorách školy a v jejím nebližším okolí.
 •  
 • Nenosit do školy předměty, které nesouvisí s výukou a mohly by ohrozit zdraví a bezpečnost.
 •  
 • Cenné předměty (šperky, mobilní telefony, elektroniku apod.) odkládat pouze na místa k tomu určená. V ostatních případech žáci za tyto předměty plně zodpovídají bez nároku na odškodnění.
 •  
 • V průběhu výuky mít vypnuté a uschované mobilní telefony. Není dovoleno používat ani kalkulačky na mobilních telefonech. Také je přísně zakázáno nabíjet ve škole mobilní telefony.
 •  
 • Během pobytu ve škole dodržovat zákaz pořizování audio a video nahrávek, používání jakýchkoliv fotoaparátů.
 •  
 • V průběhu výuky nepoužívat přehrávače se sluchátky na uších.
 •  
 • Z bezpečnostních důvodů respektovat zákaz žvýkání žvýkaček v průběhu vyučování.
 • Dodržovat zasedací pořádek.